Adatvédelem

A MENMAX.HU ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A Bossmedia Agency Kft.-nek, mint a menmax.hu internetes oldal üzemeltetőjének kiemelt fontosságú
célja az oldal látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók
információs önrendelkezési jogának biztosítása. A Bossmedia Agency Kft. az adatvédelmi irányelveket
magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Bossmedia Agency Kft. a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi
előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai
és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a
vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

A jelen Szabályzat kialakítása során a Bossmedia Agency Kft. figyelembe vette a vonatkozó hatályos
jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, így különösen:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28.
napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;
 
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;

Az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus
hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás
szabályairól szóló 226/2003. (XII. 13.) Kormányrendelet;

Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

Amennyiben az oldal bármely látogatójának bármilyen észrevétele, problémája merül fel, úgy a
Bossmedia Agency Kft. kéri, hogy észrevételeit, problémáit az office@menmax.hu e-mailcímen
jelezheti.

A Bossmedia Agency Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna
a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveiben és gyakorlatában, ezekről a változásokról
előzetesen értesíti az oldal látogatóit, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék az
oldal egész területén érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot. A Bossmedia Agency Kft.
kötelezi magát arra is, hogy a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló jelen Szabályzat
mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.

Jelen Szabályzat kizárólag a Bossmedia Agency Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatainak
védelmével kapcsolatos. Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy
azok egy részét, az ilyen információkra a Szabályzat hatálya nem terjed ki.

Alapfogalmak

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító
jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés;
különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai
véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti
szervezeti tagságra, a szexuális életre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre vonatkozó
személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép)
rögzítése;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül
a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,
feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza,
az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,
vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott
időre történő korlátozása céljából;
adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
személyes azonosításra alkalmas adatok, információk: azok a természetes személyekre vonatkozó
személyes adatok, információk, melyek segítségével valakit személyében azonosítani lehet, valakivel
kommunikációs kapcsolatba lehet kerülni, vagy valakinek meg lehet határozni a fizikai elérhetőségét
- ideértve, de nem korlátozva az alábbiakra: név, lakáscím, postacím, telefonszám, faxszám, e-mail
cím, banki minősítés, társadalombiztosítási szám, adóhatósági azonosító, hitelkártya információ,
ügyfélprofilok, biometrikus azonosítók.
Nem minősülnek személyes adatnak azok az anoním információk , melyeket a személyes azonosíthatóság
kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a
demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják
hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, és ezáltal nem állítható fel kapcsolat
természetes személlyel.
Harmadik fél által - a szükséges hozzájárulás alapján -  biztosított személyes adat: azok a
személyes azonosításra alkalmas adatok, információk, amelyek a szolgáltatást igénybe vevő személyre,
azaz a látogatóra vonatkoznak, de azokat a szolgáltató a jogszabályi előírások megtartásával
harmadik fél közreműködése során gyűjti és biztosítja.

Az Adatkezelés Elvei

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében
kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok
felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen,
a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig
kezelhető.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel
helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik
azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés
céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés
céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A személyes adatok – törvényi előírás hiányában – kizárólag a látogató hozzájárulása esetén
kezelhetőek.

Az adatkezelések megvalósítása előtt az üzemeltetőnek – a jogszabályi előírások
figyelembevételével – érthető és egyértelmű tájékoztatást kell közzé tennie az adatfelvétel
módjáról, céljáról és – az adatszolgáltatás önkéntessége esetén – az önkéntes jelleg
feltüntetéséről, vagy a kötelező jellegről. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni
az adatkezelést elrendelő jogszabályt.
 
Az adatkezelés során az adatokat csak a megjelölt célra szabad felhasználni.

Az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik
fogják kezelni, illetve feldolgozni.

Az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges
ideig biztonságos módon kell megvalósítani.

Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, valamint köteles megtenni azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a
vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás,
vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.
 
A látogató az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai
tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását,
illetve törlését.

A látogató az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja.

Az adatfeldolgozás általában gépi úton történik.

Az adatkezelés céljának teljesülésével egyidejűleg az adatok törlését a jogszabályi előírások
alapján kell elvégezni.
 
Az adatok akkor továbbíthatóak, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatóak össze,
ha a látogató ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei
minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Az Adatkezelés Jogalapja

Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi
önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).
(2) Különleges adat a jogszabályban meghatározott esetekben, valamint akkor kezelhető, ha
a) az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul,
b) a törvényben meghatározott adatok esetében az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés
végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése,
továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi
érdekből törvény elrendeli, vagy
c) a törvény közérdeken alapuló célból elrendeli.
Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az
adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az
adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy
aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen
érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását
megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek
életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez
szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai
kezelhetőek.
A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának
érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Általános Rendelkezések

A látogatók általában a saját kilétük, vagy bármely személyes jellegű adat megadása nélkül
jogosultak az menmax.hu oldalon tartózkodni.  Bizonyos esetekben a menmax.hu által kínált
szolgáltatás teljes körű igénybevételéhez szükségessé válhat a látogató bizonyos személyes
adatainak (például nevének, postacímének vagy e-mail címének) megadása, illetve ismerete.
Minden olyan esetben, amikor személyes adatok kérése történik a látogatótól, a szükséges
tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után látogató szabadon dönthet arról, megadja-e
a kért információkat.  Amennyiben valaki nem adja meg személyes adatait, olykor előfordulhat,
hogy nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni.

Egyes szolgáltatások igénybevételéhez szükséges regisztráció során elemi demográfiai adatokat
(kor, nem, végzettség, foglalkozás, családi állapot, lakóhely) is kérhető a látogatóktól.
Az ilyen adatokat a az üzemeltető egyfelől elemzési célokra, másfelől szolgáltatásaink minőségének
javításához, fejlesztéséhez, továbbá, a látogatók igényeinek teljes körű kielégítéséhez alkalmas
szolgáltatások nyújtásának elősegítésére használja fel, harmadik fél számára nem szolgáltatja ki
azokat.

Amennyiben az oldalon regisztráció szükséges, minden esetben feltüntetésre kerül, hogy mely
adatokat, milyen célból és feltételek mellett kéri az üzemeltető "kötelező" jelleggel megadni.
A kötelező kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy
vannak olyan adatok, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció sikerrel nem zárulhat, így bizonyos
mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet.
A kötelezően kért adatok azonban olyan általánosított formában kerül meghatározásra, hogy azok
semmilyen személyes azonosításra nem lehetnek alkalmasak.

A látogatók által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat csak hozzájárulásukat követően
kerül kiegészítésre vagy összekapcsolásra más forrásból származó adatokkal, vagy  információval.
Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolására kerülne
sor, ezt a tényt üzemeltető kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, előzetesen adott látogatói
hozzájárulás esetén teszi meg.

A látogatók által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat ezirányú felhatalmazás hiányában
üzemeltető semmilyen körülmények között nem adja harmadik fél számára tovább. A szolgáltatások
teljes körű megvalósításához azonban olykor szükség van arra, hogy látogatók bizonyos személyes
adatait harmadik fél részére - ideiglenes jelleggel - a szükséges hozzájárulás megadása
esetén - adatfeldolgozás vagy adatkezelés céljából -  átadja.

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (bűncselekmény
gyanújával, hivatalos adatlefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására a
üzemeltetőt , a Bossmedia Agency Kft.  – törvényi kötelezettségének eleget téve – átadja a kért
és rendelkezésre álló információkat.

Amennyiben a látogatók személyes adatokat bocsátanak az üzemeltető rendelkezésére, üzemeltető
minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa ezeknek az adatoknak a biztonságát - mind a
hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése
(tehát offline adatkezelés) során.

A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá.

A Személyes Adatok Változtatása, Törlése

A Bossmedia Agency Kft. biztosítja, hogy a látogatók elérhessék, javíthassák és kiegészíthessék
saját személyes adataikat azokon a kommunikációs csatornákon keresztül és ugyanolyan lehetőségek
biztosításával, melyek révén a személyes adataikat korábban a rendelkezésünkre bocsátották,
ezáltal biztosítva azt, hogy ezek az adatok mindig frissek, pontosak és időszerűek legyenek.

A személyes adatok változásáról a látogatók elsődlegesen értesítést küldhetnek az office@menmax.hu  
e-mail címre.

Ha bármelyik látogató kéri, hogy személyes adatai törlésre kerülnek a rendszerből – természetesen
esetben vállalva azt, hogy attól fogva nem, vagy nem olyan módon tudja igénybe venni azt a
szolgáltatást, amelyhez ezek az adatok tartoztak.

Anonim Látogatóazonosító (Cookie) Elhelyezése

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve
profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók
számítógépére helyeznek el. Az ilyen jelsorozat - tekintettel arra, hogy a felhasználása
során a teljes IP cím tárolása nem történik meg - önmagában semmilyen módon nem képes az
a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím
vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások
alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek
között történik meg.

A hálózat világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor
lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit.
A Bossmedia Agency Kft. az ilyen, a fent említett, személyes adatot már nem tartalmazó anonim
azonosítókat – a többi szolgáltatóhoz hasonlóan – abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson
meg a látogatók információhasználati szokásairól és így, javíthassa szolgáltatásai színvonalát,
valamint látogatóinak a honlap látogatása során testreszabott oldalakat, marketing (reklám)
anyagokat jelentessen meg. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek
összekapcsolásra, azonban a Bossmedia Agency Kft., valamint szerződés alapján harmadik fél
portfoliójába tartozó honlapokon történő látogatás során keletkező, személyes adatot nem tartalmazó
anonim azonosítók összekapcsolásra kerülnek a szolgáltatás színvonalának javítása érdekében.

Amennyiben a látogató nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, módja van a
böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését a gépére
(böngészőtől függően általában az eszközök menüben a beaállítások/internetbeállítások pontban).
Ebben az esetben a legtöbb szolgáltatást ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben ez nem
lehetséges.

Előfordulhat olykor, hogy a menmax.hu más cégek, az általuk nyújtott kommunikációs
(pl. reklámszervező) szolgáltatáshoz kapcsolódóan személyes jellegű adatokat gyűjtenek a
látogatókról saját szolgáltatásaik minőségének javítása céljából. Az ilyen esetekben bárkinek
ugyanúgy megvan a lehetősége arra, hogy megakadályozza az ilyen kérések kielégítését, mint ahogy
azt a menmax.hu által nyújtott szolgáltatások esetében is megteheti.

Naplóállományok Elemzése

A webes szolgáltatások használata során keletkező naplóállományok (logfile-ok) elemzése több
szempontból is hasznos információkat nyújt a szolgáltatók számára. A naplóállományokban a
szolgáltatást végző szerverek a látogatók által küldött kérésekről olyan adatokat rögzítenek,
mint a kérést küldő számítógép dinamikus IP-címe, a használt böngésző típusa, a kérés ideje, a
kért oldal címe stb. Az ilyen információk felhasználása kizárólag technikai célokra (szerverek
biztonságos működésének elemzésére, utólagos ellenőrzésre) történik a Bossmedia Agency Kft. által.
Az így nyert adatsorokat személyes azonosításra alkalmas, más forrásból származó információkkal
nem kerülnek összekapcsolásra.

A menmax.hu a vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartásával vállalja, hogy ügyfelei/ látogatói
számára bármilyen üzenetet, hírlevelet csak az ügyfelek/látogatók előzetes hozzájárulásával küld
el, és mindig biztosítja az effajta kommunikációs szolgáltatások megszüntetésének lehetőségét.
Azok az ügyfelek/látogatók, akik az oldalainkon kínált hírlevél-szolgáltatás megrendelése után
bármikor úgy döntenek, hogy nem szeretnék tovább a hírleveleket kapni, egy e-mail üzenet
segítségével lemondhatják a szolgáltatás igénybevételét. A hírlevélről való leiratkozás módja
minden hírlevél láblécében közlésre kerül.

Speciális Ajánlatok Küldése

A regisztrációhoz, előfizetéshez kötött szolgáltatások területén az új ügyfeleket/látogatókat
egy első üdvözlő üzenetben a szolgáltatáshoz fontos információkról is tájékoztatást kapnak
(például felhasználói név és jelszó megerősítése). Üzemeltető az ügyfelek/látogatók
számára – hozzájárulásuktól függően – bizonyos időközönként tájékoztató célú körleveleket
küld pl. új szolgáltatásairól, speciális ajánlatairól. Az ügyfeleknek/látogatóknak lehetőségük
van lemondani ezt, ugyanolyan módon és csatornán keresztül, ahogy a szolgáltatást igénybevételét
kezdeményezték.